Dnes je: 19.11.2018
Přesný čas: 03:32:54
Vlek mimo provoz Aktuální teplota: 7.8°C
(18.11.2018 v 22:21)
Na úvod Kontakt
Lyžařský vlek Pěnkavčí vrch - lyžování 1000 m n.m.
Stav sněhu: 0 cm > Nového sněhu: 0 cm k 30.10.2018
English Deutsch

Provozní řád

Vedoucí provozu
SOUČEK Pavel, Ing. (+420 602 289 265)
LUŇÁK Jiří (+420 602 760 622)
Místní provozní řád
Přiložený soubor (PDF, 132.36 kB): Adobe PDF

Místní provozní řád platný od 22. 12. 2017

 1. Všeobecné podmínky
  1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleku a využití sjezdové trati ve vymezeném rozsahu (areál).
  2. Účastník, návštěvník provozu lyžařského vleku, lanové dráhy a sjezdovky je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku a sjezdovky (provozovatele areálu).
  3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.
  4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník SKI PĚNKAVČÍ VRCH, družstvo.
 2. Provoz vleku
  1. Provoz vleku je závislý na sněhových podmínkách a povětrnostních podmínkách. V případě silného větru, mlhy, sněhové kalamity, silného mrazu nebo nesjízdné sjezdovky může být vlek uzavřen.
  2. Pravidelný provoz vleku pro veřejnost je denně v době od 9:00 do 16:00 hodin. Provozovatel si vymiňuje nárok na změnu pracovní doby.
  3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
  4. Účastník přepravy je povinen zejména:
   • Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě provozovatele prokázat.
   • Prvním průchodem turniketem je jízdenka znehodnocena a vázána s osobou držitele, tím je nepřenosná. Porušení této podmínky, kdy jízdenka je použita neoprávněnou osobou, může být důvodem vyloučení jízdenky z provozu formou blokace v elektronickém odbavovacím systému.
   • Dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele.
  5. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová.
  6. Náhradu jízdného ve formě poukazu na náhradní jízdenku nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne pouze v případě:
   • Přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než dvě hodiny.
   • Reklamace se přijímá pouze s platným dokladem transakce.
   • V případě úrazu zákazníka se vrací nevyužitá část jízdného. Podmínkou je písemné potvrzení Horské služby o ošetření zákazníka a platný doklad o zakoupení jízdenky. V jiných případech se jízdné nenahrazuje.
  7. Od 26. 12. 2017 jsou zavedeny plastikové bezkontaktní jízdenky pro časové jízdné. Tyto jízdenky jsou zálohovány vratnou zálohou 50 Kč. Tato záloha se nevrací v případě poškození plastikové karty. U jednotlivých jízdenek beze změny.
  8. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu užitím vleku nebo sjezdové tratě. Jízdenky jsou nepřenosné na jinou osobu! Při kontrole je zákazník povinen předložit pokladní doklad ke kontrolované jízdence. Pokud nebude doklad předložen, je oprávněn provozovatel vyřadit jízdenku z provozu.
  9. Jednotlivé vlečné zařízení je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je zakázána. Způsob jištění osoby mladší 6 let stejně jako zakázané způsoby přepravy těchto osob je zobrazeno na instruktivních tabulích v prostoru přístupu k vleku.
  10. Přeprava zavazadel (batohů) může být povolena, pokud tím není ohrožena bezpečnost jiných osob a zařízení. Za případné poškození zavazadel provozovatel nezodpovídá.
  11. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
  12. Využití vleku může byt osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
 3. Provoz sjezdových tratí
  1. Každý účastník je povinen znát a dodržovat 10 pravidel FIS chování na sjezdových tratích. Pravidla jsou vyvěšena v dolní stanici vleku.
  2. Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařského vleku.
  3. Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě 15 minut po skončení provozu uzavřeny, a proto na ně platí přísný´ zákaz vstupu, při kterém hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdových tratí může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.
  4. I za provozu sjezdovky může dojít k manuálním úpravám výstupiště, nástupiště či stopy na vleku. Při této činnosti musí návštěvník věnovat větší pozornost v prostoru vleku a přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky.
  5. Na upravené sjezdové trati se návštěvníci (lyžaři, snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.
  6. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati, vleku může byt důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:
   • Každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
   • Předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran.
   • Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí.
   • Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky, nebo sněhové tvary.
   • Zákaz jízdy mimo upravené sjezdové tratě a v lese.
   • Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům provozovatele nebo Horské službě. Telefon pro tyto případy je na informační tabuli vleku v dolní stanici.
   • Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele nebo pracovníků horské služby. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může byt návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně označena.
  8. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.
Pravidla FIS
Přiložený soubor (PDF, 41.93 kB) Adobe PDF

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

 1. Ohled na ostatní lyžaře
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
  Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy
  Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 4. Předjíždění
  Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění
  Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastavení
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 7. Stoupání a sestup
  Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8. Respektování značek
  Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 9. Chování při úrazech
  Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázání se
  Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
Aktuální informace z vleku

+420 602 289 265

Informace pro členy družstva | Ubytování | Fotogalerie | Ceník jízdného | Běžecký okruh | Kontakt
Copyright © 2002-2018
Program a kódování: Ing. Tomáš Souček