Dnes je: 22.06.2024
Přesný čas: 12:21:35
Vlek mimo provoz Na úvod Kontakt
Lyžařský vlek Pěnkavčí vrch - lyžování 1000 m n.m.
Stav sněhu: 0 cm > Nového sněhu: 0 cm k 26.02.2024
English Deutsch

Provozní řád

Vedoucí provozu
DUDEK Jaroslav (+420 603 317 726)
Místní provozní řád
Přiložený soubor (PDF, 140 kB): Adobe PDF

Místní provozní řád platný od 25. 12. 2020

 1. Všeobecné podmínky
  1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleku a využití sjezdové trati v areálu Pěnkavčí vrch.
  2. Lyžařský vlek je určen pouze pro přepravu lyžařů. Lyžaři jsou ti, kteří používají lyžařské vybavení upevněné na nohách (lyže, snowboardy apod.). Přeprava zavazadel a jiných předmětů může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení.
  3. Účastník provozu lyžařského vleku a sjezdovky (dále návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařského vleku a sjezdovky (dále provozovatel areálu).
  4. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.
  5. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem určené oprávněné osoby.
 2. Provoz vleku
  1. Pravidelný provoz vleku pro veřejnost je denně v době od 9.00 do 16.00 hodin.
  2. Provoz vleku je závislý na sněhových podmínkách. Provozovatel je povinen uzavřít provoz lyžařského vleku nebo uzavřít části sjezdovky z důvodu bezpečnosti provozu při objevení se atypického nebezpečí, které nemůže být odstraněno, např.:
   • totální nesjízdnost sjezdovky vlivem nepříznivých klimatických podmínek (zledovatělé plochy, nesouvislá vrstva sněhu, malá sněhová pokrývka),
   • kalamitní stavy (silný vítr, mlha, sněhová kalamita, silný mráz),
   • mimořádná úprava sjezdovky rolbou po velkém přívalu sněhu.
  3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
  4. Návštěvník je povinen zejména:
   • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě předložit,
   • před nástupem na vlek projít odbavovacím turniketem ke kontrole jízdenky,
   • dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele,
   • jednotlivé vlečné zařízení je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník.
  5. Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu. Časová jízdenka je nepřenosná. Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí do konce sezony ode dne zakoupení.
  6. Plastová karta je zálohována vratnou zálohou 50 Kč. V případě poškození karty se záloha nevrací.
  7. Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku poskytne v případě:
   • úrazu, způsobeného provozem vleku,
   • při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle než dvě hodiny.
  8. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu.
  9. Při nastupování musí návštěvník:
   • vytáhnout ruce z poutek holí a tyto držet v levé ruce a druhou ruku musí mít volnou pro uchopení unášeče,
   • před nástupem srovnat lyže paralelně vedle sebe ve směru jízdy a sledovat přijíždějící unašeč, který uchopí a zasune mezi nohy a skluzem se rozjede.
  10. Při jízdě po trati:
   • všímat si značek, piktogramů nebo pokynů na trase a řídit se jimi,
   • jet ve stopě, svévolně z ní nevybočovat, nejezdit slalom ani nepouštět unašeč,
   • v případě pádu uvolnit unašeč a co nejrychleji opustit trať vlevo,
   • dodržovat zákaz chytání unašečů na trati a nastupovat mimo vyznačený prostor,
   • nevystupovat mimo výstupiště,
   • věnovat větší pozornost v prostoru vleku při manuálních úpravách výstupiště, nástupiště či stopy za provozu vleku,
   • přeprava dospělého a dítěte na jednom vlečném závěsu (kotvě) je dovolena, pokud dítě jede na vlastních lyžích; dospělý zodpovídá za bezpečnou jízdu,
   • snowboardisté při jízdě na vleku nesmí mít obě nohy (boty) zapnuté ve vázání snowboardu, tj. zadní noha musí být volná.
  11. Při vystupování musí:
   • ve výstupišti při sjezdu z výstupního pahrbku klidně uvolnit unašeč směrem dovnitř do uklidňovacího žlabu a urychleně odjet vlevo ve směru jízdy,
   • dodržovat zákaz jízdy ve stopě směrem dolů.
  12. Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
 3. Provoz sjezdové trati
  1. Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařského vleku.
  2. Úprava sjezdové trati se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z tohoto důvodu je sjezdová trať po skončení provozu v době od 16.00 – 08.00 h následujícího dne uzavřena a platí zákaz vstupu na sjezdovku po skončení provozní doby z důvodu úpravy sjezdovek, při které hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdové trati může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem a upravovaná část sjezdovky je uzavřena.
  3. Na upravené sjezdové trati se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí, dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků.
  4. Předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran.
  5. Pěším turistům je pohyb na sjezdové trati zakázán.
  6. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati může být důvodem vyloučení návštěvníka z provozu:
   • každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti,
   • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí,
   • bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky nebo sněhové tvary.
  7. Každý návštěvník na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz neprodleně pracovníkům provozovatele v dolní stanici vleku případně i Horské službě.
  8. Každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen znát pravidla FIS. Je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele nebo pracovníků Horské služby. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vleku a z využití sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám takto způsobí.
  9. Při výuce odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.
 4. Platnost provozního řádu
  1. Tento provozní řád platí od 25. 12. 2020
Pravidla FIS
Přiložený soubor (PDF, 41.93 kB) Adobe PDF

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

 1. Ohled na ostatní lyžaře
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
  Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy
  Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 4. Předjíždění
  Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění
  Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastavení
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 7. Stoupání a sestup
  Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8. Respektování značek
  Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 9. Chování při úrazech
  Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázání se
  Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
Aktuální informace z vleku

+420 603 317 726

Informace pro členy družstva | Ubytování | Fotogalerie | Ceník jízdného | Běžecký okruh | Kontakt
Copyright © 2002-2024
Program a kódování: Ing. Tomáš Souček