Today is: 22.07.2024
Current time: 10:36:38
Out of service Homepage Contact
Ski-lift Penkavci vrch - skiing 1000 m a.s.l.
Snow situation: 0 cm > New snow: 0 cm on 26.02.2024
Česky Deutsch

Giant mountains

11. března 2008
Přiložený soubor (word, 98.82 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Infocentrum v přípravách
Turistický region Krkonoše ještě donedávna neměl regionální turistické informační centrum. To komplikovalo koordinaci sítě lokálních turistických center a bránilo plnému využití potenciálu Krkonoš.

Město Vrchlabí, s přihlédnutím k poloze v centru Krkonoš, má vhodné předpoklady regionální turistické informační centrum na svém území zřídit. Návrh projednaly kompetentní městské orgány a rozhodly o zřízení nové příspěvkové organizace.

Koncem února proběhlo výběrové řízení na ředitele. Rozhodnutím Rady města Vrchlabí byla z osmi uchazečů ředitelkou příspěvkové organizace Regionální turistické informační centrum Krkonoše
k 1. březnu 2008 jmenována Klára Kroupová, dosavadní pracovnice marketingového oddělení Krkonoš – svazku měst a obcí.
Od dubna 2008 bude regionální infocentrum v provozu. Zatím ve stávajících prostorách infocentra (v přízemí budovy městského úřadu na náměstí).
Svazek měst a obcí Krkonoš bude, jakožto regionální organizace cestovního ruchu, garantem poskytovaných informací z celého pohoří, včetně polské strany.

V plánu je rekonstrukce renesanční budovy, do které se informační centrum přestěhuje. Dům č.p. 210 z roku 1591 v centru Vrchlabí na náměstí u kostela je znám jako tzv. "nejstarší radnice". Patří mezi nejcennější stavební památky města.
Celkové náklady rekonstrukce kulturní památky, úpravy okolí, vybavení informačního centra a technického zázemí pro regionální organizaci cestovního ruchu jsou odhadnuty na 17 milionů korun. Předpokládaná doba realizace projektu je podzim roku 2009. Zásadní je zda město Vrchlabí uspěje s žádostí o finanční podporu z Evropské unie. Měla by pokrýt 92,5 % nákladů.

Obnovené prostory budou otevřeny pro veřejné a kulturní dění. Poslouží obyvatelům a návštěvníkům regionu, s cílem podpořit rozvoj turismu v Krkonoších. V nově zrekonstruované budově vznikne nejen zázemí pro regionální infocentrum a Svazek Krkonoše. V plánu je vyčlenit prostor i pro expozici varhanářství.
3. ledna 2008
Přiložený soubor (word, 50.69 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Jarní prázdniny ve školách v ČR
V příloze naleznete rozdělení jarních prázdnin v ČR podle jednotlivých okresů. Dokument rovněž obsahuje organizaci školního roku 2007/08 v jednotlivých spolkových zemích Německa.
30. listopadu 2007
Přiložený soubor (word, 109.06 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
"Krkonoše – lyžařský běžecký ráj": Ideální prostředí i klima...jen vyrazit...
- ODKAZ -

Krkonoše jsou protkány sítí upravovaných běžeckých lyžařských stop. Svojí 70 kilometrovou páteřní "Krkonošskou magistrálou" a dalšími více než 500 km místních tras a okruhů je projekt krkonošského svazku měst a obcí svým rozsahem ojedinělý nejen u nás, ale i v zahraničí. Je základem pro usměrnění zimní turistiky na území Krkonošského národního parku a ochranu jeho přírody. Bílé stopy i letos, za péče téměř tří desítek provozovatelů, budou sloužit tisícům lidí, kteří si oblíbili běžecký sport.
V minulé zimní sezoně využilo trasy - zdravým statistickým odhadem – statisíce lyžařů, z celkových tří milionů návštěvníků zimních Krkonoš. Cílem "pavučiny" pravidelně upravovaných lyžařských tras, je nabídnout veřejnosti zdravou příjemnou lyžařskou turistiku a běh na lyžích. Zajistit bezpečnost pohybu po horách, usměrňovat návštěvnost na hřebenech do upravovaných lyžařských cest a směřovat ji do stejně nádherných ale nižších, méně exponovaných partií.

Krkonoše – svazek měst a obcí a Správa Krkonošského národního parku
letos přes léto systematicky pracovaly
na projektu úpravy a značení běžeckých tratí pod názvem "Krkonoše – lyžařský běžecký ráj" - http://bezky.penkavcivrch.cz

Více informací naleznete v příloze...
2. listopadu 2007
Přiložený soubor (word, 99.84 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Regionální infocentrum ve Vrchlabí
Turistický region Krkonoše nemá dosud regionální turistické informační centrum. To komplikuje koordinaci sítě lokálních turistických center a brání plnému využití potenciálu Krkonoš.

Město Vrchlabí, s přihlédnutím k poloze v centru Krkonoš, má vysoké předpoklady regionální turistické informační centrum na svém území zřídit. Tento návrh projednají kompetentní orgány města během listopadu. Od 1. dubna 2008 by měla nová příspěvková organizace začít plně fungovat zatím ve stávajících prostorách infocentra (v přízemí MÚ na náměstí). Svazek měst a obcí Krkonoše bude garantem poskytovaných informací z celého pohoří, včetně polské strany.

V plánu je rekonstrukce renesanční budovy, do které se městské a regionální informační centrum přestěhuje. Dům č.p. 210 z roku 1591 v centru města na Náměstí Míru u kostela je znám jako tzv. "stará radnice". Patří mezi nejstarší stavební památky města. Po roce 1737 se z budovy stal běžný měšťanský dům. V současné době je prázdný. Objekt je od roku 1958 zapsán do státního seznamu kulturních památek. Přízemní část je zděná, roubené patro podpírají 4 pískovcové sloupy s hlavicemi tesanými do jónského tvaru. Zvláštností domu je, že je do ulice obrácen podloubím při podélné straně.

Obnovené prostory budou otevřeny pro veřejné a kulturní dění. Poslouží obyvatelům města, návštěvníkům regionu, okolním obcím a široké veřejnosti, s cílem podpořit rozvoj turismu v Krkonoších. V nově zrekonstruované budově vznikne nejen zázemí pro regionální organizaci cestovního ruchu. V plánu je vyčlenit prostor pro expozici varhanářství. Bude prezentovat bohatou historii významné varhanářské dílny rodu Tauchmanů. Informace, zabývající se problematikou vrchlabského varhanářství, budou zpracovány na tabulích společně s fotodokumentací dosud existujících nástrojů a jejich částí. K dispozici bude multimediální panel, kde si návštěvník prohlédne nástroje, případně poslechne zvukové ukázky vybraných nástrojů.

Celkové náklady rekonstrukce kulturní památky, úpravy okolí, vybavení informačního centra, vybudování expozice varhanářství a technického zázemí pro regionální organizaci cestovního ruchu jsou odhadnuty na 17 milionů korun.

Předpokládaná doba realizace celého projektu je podzim roku 2009. Zásadní je zda město Vrchlabí uspěje s žádostí o finanční podporu z Evropské unie. Měla by pokrýt 92,5 % nákladů.
25. září 2007
Přiložený soubor (word, 106.50 kB):  Dokument aplikace Microsoft Word
Turisté nejsou voliči
Krkonoše - nadprůměrný region

Co je odborné veřejnosti dostatečně dlouho známo, potvrdil Atlas cestovního ruchu vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj a zpracovaný Ekonomicko-správní fakultou na Masarykově univerzitě v Brně. Krkonoše jsou regionem, který má po Praze a západočeských lázních největší ubytovací kapacitu v České republice.

Atlas cestovního ruchu svým tématickým záběrem a rozsahem přináší originální a v ČR ojedinělý projekt zpracování poznatků z oblasti cestovního ruchu naší vlasti. Odkrývá a v mapových podkladech jasně zobrazuje potenciál turismu. Z jednotlivých map lze vyčíst, že ne všechny oblasti republiky jsou turisticky stejně vytíženy, že pro turismus ani nemají stejné předpoklady.
Podobně jako stavby dálnic, železničních koridorů, nebo průmyslových zón nejsou rovnoměrně rozloženy po celém území naší země, protože k tomu nejsou všude stejné podmínky.
Z toho vyplývá, že ani plošné rozdělování veřejných financí do podpory cestovního ruchu nemá smysl. Některé lokality mají pro turismus výrazně větší předpoklady, jiné menší. Někam turisté z určitých důvodu jezdí, jinam ne.
Z ověřených informací poskytovaných Českým statistickým úřadem vyplývá, že Krkonoše ze seznamu destinací vychází jako region výrazně nadprůměrný. Po Praze a západočeských lázních jsou turisticky nejvíce frekventovány. Přijíždí sem nejvíce návštěvníků ze zahraničí, mají největší počet ubytovacích zařízení a nejstarší tradice turismu.
Tomu by měly odpovídat i investice veřejných prostředků. "Turisté ale nejsou voliči. To že jich ročně do Krkonoš přijede několik milionů nemá na státní a krajské politiky žádný velký vliv. Návštěvníci našich nejvyšších hor volí totiž své zástupce doma v Praze, Hradci Králové, Liberci, apod. A to je patrně příčina neblahé situace," uvedl Michal Vávra, výkonný ředitel krkonošského svazku měst a obcí, který sdružuje 39 členů. "Krkonoše jsou z hlediska veřejných financí dlouhodobě poddimenzovány. Stát a kraje sem logicky nelákají zahraniční průmyslové investory ani nebudují potřebnou infrastrukturu, ale navíc se stejně nedostatečně stavějí bohužel i k perspektivnímu odvětví cestovního ruchu," dodal Michal Vávra.

V té souvislosti připomeňme, že Rada Svazku Krkonoše se na jaře letošního roku písemně obrátila na premiéra Mirka Topolánka a Vládu ČR, ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka a hejtmany Královéhradeckého i Libereckého kraje v souvislosti s přehodnocením priorit dokumentu Politiky územního rozvoje ČR s žádostí o zahrnutí Krkonoš do jejího rámce. Podobně jako se to již stalo u Šumavy, Beskyd, Jeseníků apod. Z textu krkonošského dopisu vyjímáme: "Obsah a závěry uvedeného materiálu nás znepokojují do té míry, že jsme se rozhodli obrátit se na Vás s žádostí o nápravu. Popsané rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravy i technické infrastruktury prakticky ve všech případech míjejí region Krkonoš. Nepřejeme si zůstat na okraji pozornosti České republiky. V posledních letech jsme se v souvislosti se zájmem ústředních orgánů státu o strategické investice v okolí Krkonoš setkali pouze v případě Plánu hlavních povodí, ve kterém se počítá se stavbou několika velkých vodních nádrží na našem území. Žádáme o přehodnocení priorit politiky územního rozvoje naší země a zahrnutí Krkonoš do jejího rámce. Rozhodně se nedomníváme, že problémy Krkonoš jsou méně důležité."

V odpovědi Mirka Topolánka, předsedy vlády ČR, mimo jiné zaznělo: "Důvodem, proč nebyla zařazena oblast Krkonoš do specifických oblastí je skutečnost, že se zde neprojevují významné rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Oblast Krkonoš vykazuje kvalitní životní prostředí a vysokou míru ochrany přírody, nevykazuje výrazné socioekonomické problémy a nebyla ani zařazena mezi regiony se soustředěnou podporou státu vyhlášené vládou ČR." V dopise předsedy vlády Mirka Topolánka bylo předsedovi Svazku Krkonoše Janu Sobotkovi doporučeno využívat k uplatnění podmětů standardních postupů spolupráce Svazku s příslušnými kraji a jejich prostřednictvím uplatňovat připomínky ke znění dokumentu Politiky územního rozvoje ČR.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Actual informations

+420 603 317 726

Site map | Accommodation | Photos gallery | Pricelist - fare | Contact
Copyright © 2002-2024
Program and coding: Ing. Tomas Soucek